Behandling och Planering

Behandling och Metoder
Vårt behandlingsarbete har sin grund i ett miljöterapeutiskt synsätt. Vår fysiska och sociala vardagsmiljö och bemötande ska utgöra en lärande miljö som syftar till att utveckla ungdomarna positivt. Vi använder oss av uppkomna vardagssituationer för att vägleda till ett mer funktionellt beteende.

Målet med behandlingen är att ge insikt om hur sämre beteenden kan ersättas av mer positiva beteenden som kan fungera bättre i sociala sammanhang. Detta för att ungdomen ska få insikt om sig själv och om andras reaktioner. Ådö HVB erbjuder en stabil psykosocial miljö med förutsägbarhet och rutiner. Vi ser oss som vuxna förebilder som i vårt agerande ger modell för samspel och problemlösning.

Vid behov finns möjlighet att ta emot besök med övernattning av föräldrar, syskon eller annan person som är viktig för ungdomen.

Planering och genomförande av behandling
Varje ungdom får en Kontaktperson som följer ungdomen under placeringstiden.

Behandlingen sker individuellt och i grupp med ungdomens områden som de beskrivits i vårduppdraget. I samråd med ungdomen själv, placerande uppdragsgivare, vårdnadshavare och utifrån våra egna iakttagelser formulerar vi en genomförandeplan med realiserbara mål och insatser. Vården dokumenteras enligt gällande lagstiftning och vi använder  Secura Nova som dokumentationsprogram. Övriga rapporter som exempelvis månadsrapportering planeras i samråd med placerande socialtjänst.