Behandlingsmetod

Kognitivbeteendeterapi (KBT).

MI (motiverande samtal) som innebär att man fångar upp och utvecklar tankegångar runt förändring/förändringsprocesser. Det kan vara fokusområden utifrån genomförandeplanen eller områden som ungdomen själv vill ha hjälp med. Vanligt kan vara skolproblematik, drogproblematik, relationsproblematik,

KASAM: (känsla av sammanhang) som dels innebär att vi arbetar ur ett salutogent förhållningssätt där man fokuserar på det som fungerar i och runt ungdomens liv. Man tittar på styrkor istället för svagheter och bygger/fokuserar på dem. För övrigt innehåller KASAM 3 delar som för oss innebär:

  1. Begriplighet: Innebär att ungdomen förstår vad som händer runt denne. Det vi arbetar med då är tydlighet, struktur, schema, rutiner och kontinuitet. Vi arbetar med att ungdomen skall veta när, var, hur, med vem, på vilket sätt och varför saker skall utföras. Det skapar vi genom att ha schema men vi har även morgonmöte där vi går igenom dagens händelser (visuellt och auditivt) Det skapar trygghet och förutsägbarhet.
  2. Hanterbarhet: Handlar om ifall ungdomen har egna resurser att klara av livets utmaningar. Har ungdomen inte det så kommer vi att hjälpa ungdomen att klara av/att utvecklas utifrån det. Här använder vi hjälp till självhjälp.
  3. Meningsfullhet: För att man skall vilja göra saker och ting så måste man vara motiverad. För att man skall bli motiverad och känna meningsfullhet krävs delaktighet. Vi kommer låta ungdomarna vara delaktiga och ha möjligheten att kunna påverka sitt eget liv och sin egen utveckling. Det vi gör är att skapa förutsättning för det och det gör vi genom att ungdomen är en självklar del när genomförandeplanen utformas. Vi har KP (kontaktpersonsamtal) 1 ggr/vecka där vi fångar upp ungdomens tankar och känslor samt har fokus på genomförandeplanens valda delar och där vi fokuserar på enskilda behov och utmaningar. Vi har husmöte 1 ggr/ vecka där vi möter ungdomarnas tankar och ideer runt boendet där man har möjligheter att påverka och diskutera förbättringsområden. Vi har en förbättrings/klagomålslåda där man anonymt (om man vill) kan framföra saker man vill förbättra.

Lågaffektivt förhållningssätt/bemötande: För oss handlar det om att alltid möta ungdomen på ett lugnt, tryggt och stabilt sätt. Det är viktigt för oss att varken ta emot projektioner av starka känslor eller att projicera våra egna (att slippa affektsmitta). Det handlar inte för oss om att inte sätta gränser men de gränser man sätter gör man på ett lugnt och pedagogiskt sätt. Vi tror även på att när man möter starka känslor så är den bästa effekten att svara med ett lugn, en tydlighet och empati. Vi tror även på att förebygga starka känsloutbrott och vi måste hjälpa ungdomen att hitta strategier för att varva ner/stressreducera. Det kan innebära att ägna sig åt musik, fysisk aktivitet, fiske, vistas i natur, spela spel, umgänge med teman eller individuellt. Vi går enskilt igenom med varje ungdom vad just den behöver när man blir arg, vad som triggar igång aggressivitet och hur man vill bli behandlad när man inte kan kontrollera impulserna.

Nätverksarbete: Nätverket är ytterst viktigt för både oss och ungdomen. Vi kommer därför att arbeta nära vårdnadshavare och familj. Vi tror att vi har mycket att lära av varandra och att vi kan utvecklas starkt tillsammans med ungdomen.

Matchning: För oss är det mycket viktigt att Ådö hvb kan matcha de behov som ungdomen har s.k matchning. Det vi utgår ifrån är ifall de metoder, personalgruppens erfarenhet/kompetens, de fritidsaktiviteter vi erbjuder mm stämmer in på vad ungdomen behöver. Vi tittar även på matchning gällande den ungdomsgrupp vi har och den ungdomen som skall placeras så att även den matchningen blir bra. Vi tror att grunden till att man skall lyckas med det fortsatta arbetet ligger i en bra matchning från början.

Dokumentation: Vi använder oss av Secura Nova när det gäller vår journalföring.